A diákönkormányzat

 

A diákönkormányzat elnöke: Nagy Richárd

Helyettesei: Jenei Gergő és Somogyi István

Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Dávid Lívia

 

Iskolánkban 1971 óta működik diákönkormányzat, amelynek feladata az iskolában folyó oktató-nevelő munka folyamatos figyelemmel kísérése, a házirend megfogalmazásának és betartatásának segítése. Hatékony diákközösségünk programokat kezdeményez, amellyel bővíti a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségét, valamint segíti ápolni a már meglevő hagyományokat és újakat is teremt. A DÖK választott vezetőségen keresztül segíti, hogy a tanulók megtanulják az őket érintő közügyek intézésének demokratikus módját.

A pedagógiai programban megfogalmazva a diákönkormányzat pedagógiai célja, hogy teret adjon az iskola tanulóinak az iskolai közéletben való aktív részvételre; módot adjon a demokratikus polgári lét magatartásformáinak gyakorlására; alkalmat adjon az egyéni vélemények iskolai szintű megfogalmazására.

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák.

A DÖK tevékenysége

A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és érdekeik érvényesítésére, a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében alakított szervezet. A DÖK-öt diákok, diákok csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat pontosan ismerő diákok szervezete.

Mivel a diákönkormányzat a diákok szolgálatában működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye határozza meg. A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, tevékenység révén eléri, megvalósítja.

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet szabályainak alakításában. A diákönkormányzat tagot illetve tagokat delegálhat az iskola intézményi tanácsába, részt vesz annak munkájában.

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg.

A diákönkormányzat jogai

Döntési jog

Ha az iskolában, kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyekben, amelyiknek a megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított. Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolában, kollégiumban működő diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot.

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt

 • saját működéséről,
 • a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
 • hatáskörei gyakorlásáról,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
 • az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint
 • amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról.

Véleményezési jog

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:

 • a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
 • a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
 • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
 • az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
 • az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
 • a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
 • az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
 • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
 • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
 • a házirend elfogadása előtt.
 • A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatának elkészítésénél, módosításánál a diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
 • A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az iskolai diákönkormányzat véleményét.
 • Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
 • Az iskolai munkaterv készítéséhez az intézményvezető kikéri a diákönkormányzat véleményét.
 • A nevelési-oktatási intézményben folyó fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a diákönkormányzat véleményét.
 • Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat véleményét.
 • Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni, ehhez ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét.
 • A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságának SZMSZ-ben történő szabályozásánál a diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
 • Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a diákönkormányzat kezdeményezésére.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium működését. A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.

Egyéb jogosítványok

A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja akár a diákönkormányzatra is, ez nem vonatkozik a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend elfogadására.

Az intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka és azonos számú képviselőt küldhet az intézményi tanácsba, mint a többi szervezet.

Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti az iskolai diákönkormányzat képviselője, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka. Az iskolaszékbe az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai választják.

Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a diákönkormányzat egyetértését.

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.

A diákönkormányzat a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be.

 

 

A diákönkormányzatokra vonatkozó jogszabályok:

 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 12.

E-napló

 

ALAPÍTVÁNY

Iskolánk alapítványa: Széchenyi 200 alapítvány. Kérjük, hogy amennyiben támogatni kívánja iskolánk diákjait, akkor az adója 1 %-át az alábbi adószámra utalja:

18004298-1-42

Bővebben...

 

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma

1088 Budapest, Vas utca 9-11
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon/fax: +36 1 338 4480
Igazgató: Jakab Szilvia
 
Gazdasági iroda: Bogáti Árpád
telefon: +36 1 338 4592 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.